Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2018

Ý CẦU NGUYỆN:

 
Cầu cho những người trẻ ở châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động tại chính quê hương mình.

01/09             22/07               X           Thứ Bảy đầu tháng. Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng.1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.
02 23 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Ba Đông_H. Hố Nai
– Gx Hưng Lộc_ H. An Bình
– Gx Phú Thiện_H. Túc Trưng
– Gx Thọ Lâm_H. Phương Lâm
– Gx Vườn Ngô_H.Phú Thịnh
03 24 Tr Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
04 25 X Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
05 26 X Thứ Tư. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
06 27 X Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
07 28 X Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
08 29 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Gia Cốc_H. Hố Nai
09 30 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Claver, linh mục.)
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Thánh Đa Minh_H. Tân Mai
10 01  [8] X Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
11 02 X Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
12 03 X Thứ Tư. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
13 04 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.
14 05 Đ Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 06 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16 07 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35. (Không cử hành lễ Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Tân Bình_H.Phú Thịnh
17 08 X Thứ Hai. Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
18 09 X Thứ Ba. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
19 10 X Thứ Tư. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 12,31―13,13; Lc 7,31-35.
20 11 Đ Thứ Năm. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
21 12 Đ Thứ Sáu. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22 13 X Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
23 14 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37. (Không cử hành lễ thánh Piô Pietrelcina, linh mục).
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Micae_H.Tân Mai
– Gx Russeykeo_H.X. Lộc
24 15 X Thứ Hai. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18 (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).
25 16 X Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
26 17 X Thứ Tư. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
27 18 Tr Thứ Năm. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
28 19 X Thứ Sáu. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
29 20 Tr Thứ Bảy. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.   Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
30 21 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48. (Không cử hành lễ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh)
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Bình An_H.Tân Mai
– Gx Lộc Lâm_H.Hố Nai
– Gh.Mai Lâm_H.Phương Lâm
– Gx Thanh Hóa_H.Hoà Thanh
administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *