Các bài đọc năm B

Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm B Chúa Kitô Vua BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14 “Quyền năng…

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B Cung Hiến Đền Thờ Phêrô & Phaolô BÀI ĐỌC I: Đn…

Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 10-16 “Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho…

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6 “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. Trích…

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.…

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng…

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Kn 7, 7-11 “Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu…

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: St 2, 18-24 “Cả hai nên một thân thể”. Trích sách Sáng Thế.   Chúa là Thiên…

Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Ds 11, 25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên…

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách…