Tháng: Tháng Mười 2018

Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ biết đổi mới nhiệt…

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.…

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng…

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Kn 7, 7-11 “Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu…

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: St 2, 18-24 “Cả hai nên một thân thể”. Trích sách Sáng Thế.   Chúa là Thiên…