Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2018

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại: Xin cho các nhà kinh tế và các chính trị gia, trong các quyết định hệ trọng của mình, biết bảo vệ gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

01
[8]                        
20
[6]
Tr Thứ Tư. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.
LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
02 21 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
03 22 X Thứ Sáu đầu tháng. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
04 23 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24;Mt 14,1-12.
05 24 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
   Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Ngọc Đồng_H.Hoà Thanh
– Gx Sài Quất_H.Hoà Thanh
06 25 Tr Thứ Hai. LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Thánh vịnh tuần II. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.
07 26 X Thứ Ba. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr).Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.
08 27 Tr Thứ Tư. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
Lễ Bổn Mạng
Đức Cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
09 28 X Thứ Năm. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
10 29 Đ Thứ Sáu. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.
11 01
[7]
Tr Thứ Bảy. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.
12 02 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.(Không cử hành lễ Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Gia Viên_H.Tân Mai
– Gx Quảng Xuân_H.Xuân Lộc
– Gx Tam Thái_H.Xuân Lộc
– Gx Thị Cầu_H. Phước Lý
– Gx Thiên Phúc_H.Xuân Lộc
– Gx Xuân Triệu_H.Xuân Lộc
13 03 X Thứ Hai. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và Thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
14 04 Đ

Tr

Thứ Ba. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 05 Tr Thứ Tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
16 06 X Thứ Năm. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Ed 12,1-2; Mt 18,21-19,1.
17 07 X Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
18 08 X Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
19 09 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58. (Không cử hành Thánh Thánh Gioan Êuđê, linh mục.).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Bác Ái_H. Long Thành
– Gx Bắc Thần_H.Phước Lý
– Gh Phú Xuân_H. Xuân Lộc
– Gx Phước Khánh_H.Phước Lý
– Gx Thuận Hoà_H.Biên Hoà
– Gx Trà Cổ_H. Phú Thịnh
– Gh Xuân Dưng_H. Túc Trưng
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
– Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
20 10 Tr Thứ Hai. Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
21 11 Tr Thứ Ba. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
Ed 28,1-10; Mt 19,23-30
22      12 Tr Thứ Tư. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Đồng Tâm_H. Xuân Lộc
23 13 X Thứ Năm. Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr). Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
24 14 Đ Thứ Sáu. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
25 15 X Thứ Bảy. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.
26 16 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Bùi Đức_H. Tân Mai
– Gx Phát Lộc_ H. Gia Kiệm
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
– Đan Viện Biển Đức Thiên Bình
27 17 Tr Thứ Hai. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22.
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17 (Sách BĐNL tr. 99, 113 và 243).
28 18 Tr Thứ Ba. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Tx 2,1-3a.14-17;Mt 23,23-26.
29 19 Đ Thứ Tư. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
30 20 X Thứ Năm. 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.
31 21 X Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *