THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO NHIỆM KỲ 2017-2021

THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO NHIỆM KỲ 2017-2021

 

THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO:

Tên Thánh họ & Tên  Chức Vụ  Số Điện Thoại
Giuse Trần Đình Hòa Trưởng Ban  0913 613695
Martino Đoàn Công Huấn Phó Nội 0976 243535
Giuse Nguyễn Hữu Trí Phó Ngoại 1696449323
Vincente Đào Văn Hạ Thư Ký 0918 147243
Đa Minh Đặng Tất Tâm Ủy Viên 1673490472
Giacobe Nguyễn Văn Hùng Ủy Viên 0966 554536
Maria Nguyễn thị kim Liên Ủy Viên 1213788125
       
BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ ĐAMINH
Tên Thánh họ & Tên  Chức Vụ  Số Điện Thoại
Vincente Phạm Đình Chiêu Trưởng Họ 1229900827
AnTôn Nguyễn Văn Toản Phó Nội 0915 909711
Gioan Kim Nguyễn Đỗ Đức Phó Ngoại 0902 401750
Phêro Trần Ngọc Thanh Phong Thư Ký 0978 652605
       
BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ PHÊRÔ
Tên Thánh họ & Tên  Chức Vụ  Số Điện Thoại
Đa Minh Nguyễn Xuân Hoàng Trưởng Họ 1683504141
An rê Nguyễn Hoàng Anh Hải Phó Nội 0946 787215
Phêrô Nguyễn Đức Hưng Phó Ngoại 0916 170669
Gioan B Lê Hoàng Minh Thư Ký 0906 027070
       
BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ GIUSE
Tên Thánh họ & Tên  Chức Vụ  Số Điện Thoại
Đa Minh Phạm Văn Thái Trưởng Họ 0933 784340
Giuse Mai Thanh Cao Phó Nội 0913 130799
Laureso Nguyễn Trí Tuấn Phó Ngoại 0908 485457
Giuse Tăng Văn Trọng Thư Ký 1627009839
BAN TRỊ SỰ GIỚI GIA TRƯỞNG
Tên Thánh họ & Tên  Chức Vụ  Số Điện Thoại
Giuse Hoàng Văn Trí Trưởng Giới 0987 099497
Vincente Đào Văn Lùng Phó Nội 0975 691 808
Phêrô Phan Văn Sơn Phó Ngoại 0973 366013
Giuse Phạm Minh Nhật Thư Ký 0914 944249
BAN TRỊ SỰ GIỚI HIỀN MẪU
Tên Thánh họ & Tên  Chức Vụ  Số Điện Thoại
Rosa Nguyễn Thị Ánh Dung Trưởng Giới 0906 738266
Maria Đỗ Thị Kim Liên Phó Nội 0918 215294
Catarina Nguyễn thị Vương Ngọc Phó Ngoại 0933 565496
Maria Trần Thị Phương Thư Ký 0974 215614
administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *