ĐTC Phanxicô: Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cảĐTC Phanxicô: Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cả

ĐTC Phanxicô: Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cảĐTC Phanxicô: Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cảAngelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.


Et concépit de Spíritu Sancto.


Ave Maria…

Ecce ancílla Dómini.


Fiat mihi secúndum verbum tuum.


Ave Maria…

Et Verbum caro factum est.


Et habitávit in nobis.


Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.


Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.


Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,


méntibus nostris infunde;


ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri… (ter)


Requiem aeternam…

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.


Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,


Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Kinh Truyền Tin

Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng… Thánh Maria…

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng … Thánh Maria …

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Và ở cùng chúng con.

Kính mừng… Thánh Maria…

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa! Chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại, được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha … (3 lần)

Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ an muôn đời

Phép lành của Đức Giáo Hoàng

Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha

Hãy chúc tụng danh Chúa

Tư bây giờ và cho đến muôn đời

Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa

Là Đấng tạo thành trời đất

Xin Thiên Chúa toàn  năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. AmenSource link

administrator

Related Articles