ĐTC công bố Hiến pháp mới và bổ nhiệm Hội đồng Toàn quyền lâm thời Dòng Hiệp sĩ Malta

ĐTC công bố Hiến pháp mới và bổ nhiệm Hội đồng Toàn quyền lâm thời Dòng Hiệp sĩ MaltaNgày 3/9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành sắc lệnh công bố Hiến pháp mới và bổ nhiệm Hội đồng toàn quyền lâm thời của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Cứu tế Thánh Gioan của Giêrusalem, Rhodes và Malta, hay thường được gọi là Dòng Hiệp sĩ Malta.

Văn Yên, SJ – Vatican News

Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức với việc huỷ bỏ Nội các, giải tán Hội đồng Toàn quyền hiện tại, thành lập Hội đồng Toàn quyền lâm thời, cũng như triệu tập Tổng Hội bất thường vào ngày 25/1/2023, lễ Thánh Phaolô trở lại.

Trong sắc lệnh, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng, Dòng “luôn được đặt dưới sự giám hộ đặc biệt của Toà Thánh”, đồng thời nhấn mạnh đến việc trong nhiều thế kỷ, các giáo hoàng khác nhau đã “can thiệp để xác định căn tính, để duy trì hoạt động, giúp vượt qua các cuộc khủng hoảng, cũng như để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Dòng Hiệp sĩ, cũng như các đặc quyền về chủ quyền trên phạm vi quốc tế”.

Hơn nữa, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng các đặc quyền của Dòng không đi cùng với quyền lực và đặc quyền của các Cơ quan toàn quyền, như được quy định trong Bản án ngày 24/1/1953, do Tòa Án Hồng y ban hành. Do đó, với tư cách là một Dòng tu, “nó phụ thuộc vào các quy định khác nhau, bởi Tòa thánh”.

Đức Thánh Cha giải thích về việc ngài đã cùng đi với Dòng trong những năm qua “với tình phụ tử quan tâm và ân cần”, ngài đánh giá cao các công việc của Dòng tại nhiều nơi trên thế giới, “nhờ sự đóng góp quảng đại của các Thành viên và Tình nguyện viên, và cũng lưu ý đến sự cần thiết phải khơi lên một cuộc canh tân sâu sắc về thiêng liêng, luân lý và thể chế của toàn thể Dòng, đặc biệt và không chỉ của các thành viên Cấp I, mà còn cả của Cấp II”.

Đức Thánh Cha đã giao một “nhiệm vụ cải tổ quan trọng” cho Đặc sứ của ngài, Đức Hồng y Silvano Maria Tomasi. Nhiệm vụ này cũng bao gồm việc duyệt lại Hiến pháp và Bộ luật Melitense và cùng với vị Đại thống lĩnh tạm thời, chuẩn bị cho Tổng hội bất thường. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng: “Nhiều bước đã hoàn thành nhưng trên hành trình vẫn còn nhiều trở ngại và khó khăn.”

Với sắc lệnh này, Đức Thánh Cha cũng xác nhận “mọi năng quyền đã được trao cho Đặc sứ của ngài trong quá khứ vẫn có hiệu lực cho đến khi kết thúc Tổng hội bất thường.”Source link

administrator

Related Articles