Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2018

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho linh mục đang làm việc mục vụ: Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục.

01
[7]              
18
[5]               
X               CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Chà Rang_ H. Xuân Lộc
– Gx Lợi Hà_H. Gia Kiệm
02 19 X Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
03 20 Đ Thứ Ba. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.
04 21 X Thứ Tư. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.
05 22 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
06 23 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
07 24 X Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
08 25 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Định Quán_H. Túc Trưng
– Gx Lạc Sơn_ H. Gia Kiệm
– Gx Thanh Sơn_H. Gia Kiệm
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
– Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
09 26 X Thứ Hai. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
10 27 X Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
11 28 Tr Thứ Tư. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.  Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
12 29 X Thứ Năm. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.
13 01
[6]
X Thứ Sáu. Thánh Henricô (Tr). Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
14 02 X Thứ Bảy. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
15 03 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Tân Ngãi_H.Xuân Lộc
– Gh Xuân Trung_H. Túc Trưng
– Gx Xuân Trường_ H. Túc Trưng
16 04 X Thứ Hai. Đức Mẹ núi Carmelô (Tr). Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1; (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
17 05 X Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
18 06 X Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
19 07 X Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
20 08 X Thứ Sáu. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
21 09 X Thứ Bảy. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
22     10 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34. (Không cử hành lễ Thánh Maria Magđalêna).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Hiền Đức_H. Long Thành
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
– Dòng Gioan Thiên Chúa         
– Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
23 11 X Thứ Hai. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
24 12 X Thứ Ba. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
25 13 Đ Thứ Tư. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26 14 Tr Thứ Năm. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17. (hay lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).
THÁNH GIOAKIM & ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
27 15 X Thứ Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
28 16 X Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
29 17 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15. (Không cử hành lễ Thánh Nữ Martha).
GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN MỪNG LỄ
BỔN MẠNG CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
TẠI GIÁO XỨ THÁI HÒA
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Mân Côi_ H. An Bình
– Gx Tân Bắc_H.Phú Thịnh
– Gx Thanh Bình_H. An Bình
– Gx Thánh Giuse_H.Tân Mai
30 18      X Thứ Hai. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.
31 19 Tr Thứ Ba. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *